DGAT (Transfer Pricing documentation gap analysis tool - Skaner dokumentacji cen transferowych) to autorskie narzędzie Zespołu Cen Transferowych EY ułatwiające szybką identyfikację podstawowych rodzajów ryzyka związanych z dokumentacją podatkową.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło przełożyć praktyczną wiedzę w zakresie cen transferowych na serię pytań typu „tak/nie” oraz zwięzłych i zrozumiałych komentarzy, dzięki czemu powstała aplikacja, która w krótkim czasie może wskazać główne luki w dokumentacji cen transferowych, ale też obszary zainteresowania władz podatkowych w tym zakresie.

Pozwala to odpowiednio ukierunkować dalsze wysiłki w zakresie uzupełnienia dokumentacji, co przekłada się na jej lepszą jakość, a przez to zmniejszenie ryzyka sankcji.

Stosując aplikację należy pamiętać, że raport:

powstaje na bazie odpowiedzi osoby wypełniającej ankietę i jej stanu wiedzy o dokumentacji Klienta, nie odnosi się do konkretnych pojedynczych transakcji a raczej do praktyki i podejścia Klienta, przez co stanowi wskazówki co do kierunków i praktyki, a nie opinię na temat konkretnej dokumentacji; narzędzie nie analizuje powiązań oraz powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych ze względu na wielkość działalności i wartość transakcji

oparty jest o niezweryfikowane przez EY informacje i nie stanowi naszej opinii odnośnie konkretnej dokumentacji cen transferowych Klienta, nie gwarantuje przez to jednakowej interpretacji i oceny przez organy podatkowe, które będą badały konkretne dokumenty

jako dokument ogólny i powstały na bazie odpowiedzi na uniwersalne pytania, wymaga dalszej analizy dokumentów i kroków, w celu długotrwałego ograniczenia różnorodnych typów ryzyka związanych z niekompletnością dokumentacji cen transferowych; w konsekwencji raport nie daje ochrony przed ewentualnymi sankcjami

raport został sporządzony na dzień wypełnienia kwestionariusza i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania go w celu uwzględnienia zmian w stosownych przepisach prawa lub ich wykładni dokonanej przez organy po niniejszej dacie